آزمايش چگالي يا جرم واحد حجم در سنگدانه

آزمايش چگالي يا جرم واحد حجم در سنگدانه

جرم واحد حجم مخلوط سنگدانه برابر است  با جرم مجموع سنگدانه تقسيم بر حجم کلي دانه ها به اضافه فضاي خالي موجود در ميان آنها، بنابر اين جرم واحد حجم با رابطه زير بيان مي شود:

 

مقادير جرم واحد حجم تابع ميزان تراکم سنگدانه ها (مقدار فضاهاي خالي ميان دانه ها) ، وزن مخصوص ، دانه بندي ، شکل ، بافت و رطوبت دانه هاست. هر چه وزن مخصوص دانه ها تراکم آنها بيشتر باشد ، جرم واحد حجم بزرکتر خواهد بود. مقادير نمونه جرم واحد حجم سنگدانه ها در حالت خشک به طور متعارف 5/1 تا 7/1 تن در متر مکعب و به طور متوسط حدود 6/1 تن در متر مکعب است.

از آنجا که جرم سنگدانه ها با توجه به مقدار رطوبت موجود در آنها تغيير ميکند ، وزن واحد حجم سنگدانه ها نيز تايع ميزان رطوبت بوده و ممکن است در حالت خشک يا مرطوب ( با توجه به حالت رطوبت) تعيين شود. با در دست بودن جرم واحد حجم ، مقدار فضاي خالي موجود در ميان سنگدانه ها نيز در صورت در دست بودن وزن مخصوص آنها ، طبق روابط زير قابل تعيين است:

(حجم جامد سنگدانه ها) – (حجم کلي ( ناخالص) سنگدانه ) = حجم فضاي خالي ميان سنگدانه

=درصد فضاي خالي ميان سنگدانه

که در آن :

 =جرم واحد حجم جامد سنگدانه ها

 =  جرم واحد حجم کلي سنگدانه ها  =

در رابطه فوق :

مخصوص سنگدانه ها وزن =Gs

جرم سنگدانه ها =W

حجم کلي سنگدانه ها=V

                                                                                                              تهیه و تنظیم : فنی و مهندسی شرکت افرا آزما