دستگاه جک بتن شکن دیجیتال

جک بتن شکن دیجیتال شرکت افرا آزما                           

دستگاه جک بتن شکن  afraazma

 دستگاه جک بتن شکن

 

بررسي و تشريح سيستم هيدروليک جک بتن شکن

سيستم هيدروليک يکي از مهمترين بخش هاي اصلي جک بتن شکن يا بطور کلي قلب دستگاه مي باشد . دليل تمايز سيستم هيدروليک جک بتن شکن با ديگر سيستم هيدروليک هاي عمومي در خروجي دبي يا همان سرعت بارگذاري جک بتن شکن مي باشد .

سيستم هيدروليک جک بتن شکن از اجزاي زير تشکيل شده : مخزن روغن ( باک ) - الکتروموتور - پمپ اصلي – پمپ جانبي ( پرکن ) - شير فشار شکن – شير کنترل فلو – شير تخليه و لوله ها و اتصالات .

دبي خروجي در پمپ هاي عمومي معمولا از 0.5 ليتر بر دقيقه بيشتر مي باشد . و همچنين فشار متعارف پمپ هاي معمولي از 180 تا 350 بار مي باشد . که ما در جک بتن شکن فشار کاري تا حداکثر 600 بار داريم . اين سبب ميشود کليه شيرها و اتصالات و شلنگ ها و در کل اجزاي تشکيل دهنده سيستم هيدروليک توانايي تحمل 600 بار فشار را داشته باشند . ديگر مسئله مهم تنظيم دبي خروجي مي باشد که ما در نهايت به سرعت بارگذاري در سيستم مي رسيم .

دبي اين سيستم ها از 0 تا 2 ليتر در دقيقه قابل تنظيم مي باشد . سيستم هيدروليک جک بتن شکن از دو پمپ تشکيل شده است . دليل استفاده از دو پمپ سرعت خيلي کم پمپ اصلي مي باشد . در نظر بگيريد نمونه بتن را ما وقتي بين دو فک دستگاه جک بتن شکن مي گذاريم 2 سانتي متر فاصله از فک ها 

دستگاه جکبتن شکن دیجیتال

باقي مي ماند . با وجود سرعت کم اين پمپ ما بايد چند دقيقه منتظر شويم تا پيستون اصلي بالا بيايد و به نمونه برسد . به همين دليل از يک پمپ جانبي استفاده شده است که پمپ پرکن ناميده مي شود . اين پمپ وظيفه رساندن پيستون تا نمونه بتن و همچنين تامين روغن پمپ اصلي را دارد .

از ديگر ويژگي هاي اين پمپ مي توان گشتاور پايين ورودي پمپ را نام برد . در اين سيستم ما از يک موتور يک اسب تکفاز استفاده مي کنيم .

اگر بخواهيم بصورت کلي سيتم هيدروليک جک بتن شکن را تشريح کنيم مي توان آن را به يک موتور اتومبيل خيلي کوچک مثال بزنيم . گردش الکتروموتور از طريق کوپلينگ ها به ميل لنگ منتقل شده و ميل لنگ حرکت دوراني را به حرکت خطي و انتهاي سوزنها منتقل مي کند . سوزن ها در مثال همان پيستون موتور اتومبيل مي باشد . پمپ جانبي روغن را به محفظه سوزن راه مي دهد . هنگامي که سوزن بالا ميرود روغن محبوس شده فشرده مي شود و از پمپ خارج مي شود . شير فلو کنترل يا همان شير تنظيم سرعت بارگذاري وضعيت سوزن ها را به گونه اي تغيير مي دهد که مقدار تزريق روغن کم يا زياد مي شود .

بررسي و تشريح سيلندر و پيستون جک بتن شکن

با توجه به فشار کاري سيستم هيدروليک که تا 600 بار مي رسد ما در سيلندر و پيستون نيز نياز به سيستم آبندي مطلوبي داريم . آبندي سيلندر و پيستون از طريق اورينگ و پکينگ انجام مي شود . جنس اصلي پيستون از فولاد CK45   ساخته شده است که ضمن کار کردن ، سايش پيدا نکند . پيستون بعد از مرحله تراشکاري يک مرحله سنگ کاري مي شود تا صيقلي شود . بدنه سيلندر از نظر ساختار اهميت بسياري دارد. اگر ضخامت بدنه سيلندر به اندازه کافي قطور نباشد احتمال دوپهن شدن يا همان به شکل بيضي شدن ميشود که دراين صورت بعد مدتي کار و زير فشار رفتن سيلندر از شکل خود خارج شده و نشتي روغن مي دهد .  معمولا در جک بتن شکن از سيلندر پيستون يکطرفه استفاده مي شود و برگشت پيستون به حالت اول را از طريقه کشش فنر و به دنبال آن تخليه روغن ، تامين مي شود . کورس پيستون 50 ميلي متر مي باشد که در صورت بالاتر رفتن بيشتر پيستون صدمات جدي به دستگاه وارد مي شود . به همين دليل ميکروسوئيچ مخصوصي تعبيه شده است که در هنگام بالا رفتن بيش از حد پيستون فرمان استپ به موتور صادر مي گردد .

روغن مورد استفاده جک بتن شکن :

جهت تعويض روغن جک بتن شکن از روغن هيدروليک پارس بابک يا بهران با درجه غلظت 46استفاده مي شود . تميزي روغن جک بتن شکن از اهميت بالايي برخوردار است . در صورت کثيف شدن روغن رسوب وارد پمپ اصلي شده و سوزن هاي فشار را کثيف مي کند و اين عامل باعث اختلال در بارگذاري مي شود . به همين دليل قبل از پمپ يک فيلتر روغن تعبيه گرديده است . و همچنين درب سيستم هيدروليک به خوبي آبند شده تا از ورود گرد و خاک جلوگيري شود .

مقاومت بتن

  در حال حاضر مقاومت فشاري  بتن به عنوان عامل اصلي در ارزيابي خصوصيات فني آن مورد استفاده است . مع هذا در اغلب آزمايشگاه ها مقاومت کششي و خمشي بتن نيز با انجام آزمايش هاي مناسب ارزيابي مي شود .

مقاومت فشاري تک محوري بتن :

 بتن در طراحي ستون ، تير و ساير اجزاي سازه اي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد . معمولاً ساير مشخصه هاي فني بتن نيز بر حسب تابعي از مقاومت فشاري بيان مي شود و در مجموع اين پارامتر بيان کننده کيفيت عمومي بتن محسوب مي شود . اين ويژگي بتن معمولاً با آزمايش روي نمونه هاي استاندارد استوانه اي يا مکعبي و با استفاده از يک دستگاه پرس يا جک بتن شکن تعيين مي شود .

در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري بتن ، منحني تنش - کرنش ترسم گرديده و آزمايش با افزايش بار تا رسيدن به مرحله گسيختگي ( شکستن نمونه ) ادامه مي يابد . مقدار مقاومت فشاري تک محوري از بار تقسيم بار گسيختگي بر سطح مقطع نمونه تعيين مي شود و به طور نمونه تغييرات آن بر حسب کيفيت بتن بين حدود 20 تا 40 مگاپاسکال است . مقدار کرنش بتن به طور متعارف در مقاومت حداکثر در حدود 0/002cm/cm و در مرحله گسيختگي در حدود   0/003cm/cm  است . در شکل زير منحني تيپ تنش - کرنش يک نمونه بتن در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري نشان داده شده است .

(شکل ص463)

همان طور که در اين شکل مشاهده مي شود منحني تنش – کرنش در اين آزمايش ابتدا به صورت خطي تغيير کرده و سپس به منحني تبديل مي شود و پس از رسيدن به مقدار حداکثر ، کمي کاهش مي يابد تا به نقطه گسيختگي برسد .

چنانچه شيوه گسيخته شدن نمونه بتن در آزمايش فشاري تک محوري مورد بررسي قرار گيرد ، معمولاً سه شکل گسيختگي به شرح زير قابل مشاهده است :

·  گسيختگي برشي بتن : که در آن دو قطعه فوقاني و تحتاني نمونه تحت زاويه تقريبي 45 درجه برش يافته و سطوح گسيختگي به صورت ضربدري در وسط به يکديگر متصل مي شوند . چنانچه نمونه بتن همگن و بارگذاري به صورت متقارن و با روش صحيح انجام شود ، عموماً اين شيوه گسيختگي رخ مي دهد .

 

·  گسيختگي شکافي بتن : در اين حالت گسيختگي به صورت ايجاد شکاف هاي قائم در نمونه رخ مي دهد . اين شيوه گسيختگي معمولا در شرايطي رخ مي دهد که بارگذاري روي نمونه با دو روش صحيح انجام نشود و يا نمونه همگن نباشد .

 

·        شيوه سوم گسيختگي ، تلفيقي از دو شيوه برشي و شکافي است که بسته به کيفيت نمونه و روش ، آزمايش ممکن است رخ دهد .

در برخي آزمايشگاه ها ممکن است مقاومت فشاري بتن در آزمايش سه محوري نيز تعيين شود . در چنين آزمايشي معمولاً مقاومت بيشتري به دست آمده و نتايج آن در محاسبات مربوط به ستون هاي بتن مسلح کاربرد دارد .