محفظه تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

مدول الاستیسیته

محفظه تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

جهت سنجش تغییر شکل عمودی و افقی نمونه های استوانه ای استفاده می گردد.