دستگاه تعیین کارپذیری به روش باکس U شکل

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه تعیین کارپذیری به روش باکس U شکل

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

تعیین کارپذیری U شکل افرا آزمادستگاه تعیین کارپذیری به روش باکس U شکل

این آزمایش نمونه شبیه سازی شده استفاده از بتن خودتراکم در خروجی های تنگ و باریک و تحت فشار استاتیک می باشد و همچنین جهت ارزیابی خاصیت پر کنندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت این دستگاه دارای 2 بخش داخلی صاف و بدون برجستگی بوده و از ورق بدون انعطاف ساخته شده است تعداد و قطر میله های داخلی طبق استاندارد تهیه و نصب گردیده است.