دستگاه تعیین کارپذیری به روش رینگ J شکل

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه تعیین کارپذیری به روش رینگ J شکل
برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

تعیین کارپذیری به روش  J رینگ افرا آزمادستگاه تعیین کارپذیری به روش رینگ J شکل

این دستگاه بررسی دو خاصیت توانایی عبور و پرکنندگی بتن خود تراکم و همچنیین پدیده انسداد ناشی از تراکم آرماتور ها مورد بررسی قرار می دهد.

مجموعه رینگ حلقوی متشکل از 16میلگرد به قطر 18mm  بر روی صفحه مربعی شکل به ابعاد 90*90cm می باشد.