وسایل حد خمیری خاک

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

وسایل حد خمیری خاک 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

وسایل حد خمیری خاک شرکت افرا آزمالوازم تعیین حد انقباض

حد خمیری به صورت میزان رطوبتی تعریف می شود ( بر حسب درصد ) که در آن خاک در زمان غلتانده شدن به صورت فتیله هایی به قطر mm 2/3 خرد می شود. حد خمیری حد پایینی مرحله خمیری شدن خاک است. آزمایش حد خمیری ساده است و با غلتاندن دستی و مکرر توده خاک بیضی وار مانند بر روی یک سطح شیشه ای انجام می شود. روش آزمایش حد خمیری تحت عنوان D-4318 در ASTM آمده است.