پنترومتر مخروطی خاک

شرکت افرا آزما    Afraazma.ir

پنترومتر

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

پنترومتر مخروطی خاک شرکت افرا آزماپنترومتر مخروطی خاک

تعیین میزان بارپذیری خاک درصد کمپکشن ساب گرید مقدار مقاومت نفوذی خاک.