تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

لوازم کامل سند باتل و لوازم آزمایش تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه شرکت افرا آزماتجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

جهت تعیین چگالی خاکهای فشرده ریزدانه به کار می رود.