دستگاه كاساگراند خاک

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

دستگاه کاساگراند خاک

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

تشريح کامل آزمايش حد رواني به وسيله دستگاه کاساگراند خاک شرکت افرا آزما :دستگاه کاساگراند خاک

وسيله اندازه گيري حد رواني: اين وسيله از يک جام برنجي و پايه اي از جنس لاستيک سخت تشکيل شده است. جام برنجي با چرخاندن دسته متصل به يک ميل بادامک با بالا رفتن بر روي پايه سقوط مي کند. براي انجام آزمايش حد رواني بايد خمير خاک را در داخل جام قرار داد. سپس به کمک يک ابزار شيارزن استاندارد، شياري در مرکز توده خاک ايجاد کرد در مرحله بعد به کمک ميل بادامکي که با دستگيره چرخانده مي شود، جام بالا رفته و از ارتفاع 10mm سقوط مي کند. ميزان رطوبت لازم ( بر حسب درصد ) براي بسته شدن فاصله 12.7mm موجود در امتداد کف شيار پس از 25 ضربه حد رواني ناميده مي شود.

تنظيم ميزان رطوبت موجود در خاک براي برآورده ساختن شرايط لازم براي بسته شدن شيار 12.7mm موجود در توده خاک با 25 ضربه کاري دشوار است. به همين دليل براي هر خاک دست کم سه آزمايش با ميزان رطوبت هاي متفاوت جهت بسته شدن شيار با تعداد ضربه (15 تا 35N) انجام مي شود.

ميزان رطوبت خاک بر حسب درصد و تعداد ضربه هاي متناظر بر روي يک کاغذ نمودار نيمه لگاريتمي ترسيم مي شود رابطه ميان ميزان رطوبت و log N تقريبا به صورت يک خط مستقيم است به اين منحني جريان گفته مي شود. از روي اين نمودار ميزان رطوبت متناظر با 25 = N تعيين مي شود که حد رواني خاک را بدست مي دهد شيب خط جريان را نشانه جريان مي نامند.

سایر مشخصات: 

  1. ارتفاع سقوط پياله قابل تنظيم ميباشد
  2. پايه دستگاه از جنس باکاليتي ميباشد
  3. دستگاه مجهز به شيار کش پلاستيکي
  4. شيارکش فلزي
  5. کاردک به عرض 15 ميليمتر
  6. قطعه برنجي جهت کاليبره دستگاه ميباشد.