لوازم كامل ارزش ماسه‌اي

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

لوازم کامل ارزش ماسه ای

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

هدف از آزمايش ارزش ماسه اي شرکت افرا آزما:لوازم کامل ارزش ماسه ای

اين شاخص در واقع نشان دهنده مقدار مناسبي ذرات خيلي ريز رسي و سيلتي در سنگدانه هاي ريز (ماسه ) است. در آزمايشي که به همين نام روي سنگدانه هاي ريز انجام مي شود، مقدار معيني از مصالح در محلول استوک آزمايش هم ارز ماسه اي که ترکيبي از 120 گرم کلرور کلسيم بدون آب حل شده در 500 سانتي متر مکعب آب مقطر و 542 گرم گليسيرين 95 درصد است، ريخته شده و پس از به هم زدن مخلوط در استوانه مدرج يک ليتري و جدا شدن ذرات رسي-سيلتي، استوانه در محلي به صورت ثابت و بدون حرکت نگه داشته مي شود. در انتهاي آزمايش، ارتفاع ستون رس و ستون ماسه نسبت به قاعده استوانه مذکور قرائت مي شود. بر اساس ارقام قرائت شده، شاخص هم ارز ماسه  که نشان دهنده مقدار نسبي ماسه در مخلوط سنگدانه است، به شرح زير محاسبه مي شود:

  SE برابر است با وزن آب تقسيم بر وزن سنگدانه هاي خشک ضرب در 100

هر چه مقدار SE محاسبه  شده بيشتر باشد مقدار نسبي ذرات رسي – سيلتي در مخلوط کمتر و اصطلاحاً ارزش ماسه اي آن بيشتر است. بر اساس آئين نامه هاي ساختماني ايران، مندرج در دفترچه مشخصات فني عمومي شماره 101 سازمان برنامه و بودجه، مقدار مجاز اين شاخص براي ماسه مورد مصرف در بتن حداقل 75 درصد، براي ماسه مورد مصرف در آسفالت حد اقل 45 درصد و براي ماسه مورد استفاده در تهيه فيلتر هاي زهکشي، حداقل 50 درصد است.

شرح آزمايش ارزش ماسه اي شرکت افرا آزما

استوانه مدرج که ارتفاع آن بر حسب اينچ مدرج شده است را آماده کرده و داخل آن محلول شستشو را تا ارتفاع 4 اينچ پر مي کنيم ( محلول شستشو از کلرو کلسيم، گلسيرين، محلول فرمالين 40%  ) سپس پيمانه را پر از نمونه کرده و آن را داخل استوا نه مي ريزيم، بعد از ريختن خاک به درون استو انه در پوش آن را گذاشته و آن را به مدت 30 ثانيه و به تعداد 90 بار تکان مي دهيم بعد از تکان دادن آن ديواره استوانه را با محلول شسته و ارتفاع محلول را به 15 اينچ مي رسانيم و سپس استوانه را در يک جاي آرام قرار داده و بعد 20 دقيقه آن را اندازه گيري مي کنيم.

اندازه گيري به دو روش انجام خواهد گرفت:

1- به روش چشمي: در اين روش ارتفاع لاي را طبق اندازه هاي درج شده روي استوا نه قرائت مي کنند.

2- روش دستگاهي: در اين روش ابتدا قبل از آزمايش ارتفاع سمبه را داخل استوانه ثبت کرده و سپس آن را بعد ته نشيني نمونه داخل استوانه قرار داده و عدد بدست آمده را از عدد قبلي کم مي کنيم و در فرمول قرار مي دهيم.

h1 = ته نشين جامد حاوي دانه هاي بزرگتر در کف استوانه

h2 = قسمتي که در آن مواد به صورت معلق موجودند

محاسبه عدد معادل (هم ارز) ماسه (SE) عبارت است از:
(SE=h1/h1+h2)

ارتفاع h2  و  h1  ابتدا با چشم و سپس با پيستون استاندارد آهني خوانده مي شود. 

سایر مشخصات: 

مزور ارزش ماسه اي شفاف بدون درز چهار عدد
وزنه استاندارد ارزش ماسه‌اي
ميله شستشوي ارزش ماسه‌اي
ميله وعصايي برنجي
ظرف چهار ليتري
شلنگ سيليكون
پيمانه استيل ارزش ماسه‌اي
درپوش لاستيكي چهار عدد
كرنومتر ديجيتالي
قيف پلاستيکي
جعبه حمل