فریم ITS

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

فریم ITS

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

فریم ITS شرکت افرا آزمافریم ITS

برای اندازه گیری مقدار مقاومت کششی غیر مسقیم نمونه مارشال به کار گرفته می شود.