نمونه گیر های سیمان از دپو و پاکت سیمان

شرکت افرا آزما  Afraazma.ir

نمونه گیر های سیمان از دپو و پاکت سیمان 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

این وسیله جهت برداشت نمونه های سیمان از پاکت های سیمان مورد استفاده قرار میگیرد.نمونه گیرهای سیمان از دپو و پاکت سیمان