بالن لوشاتلیه

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

بالن لوشاتلیه

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313بالن لوشاتلیه

یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می باشد که برای تعیین جرم حجمی سیمان پرتلند می باشد. قسمت بالایی گلویی در محدوده 0-1 میلیمتر و 18-24 میلیمتر درجه بندی شده است.