دستگاه ويكات سيمان

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه ويكات سيمان

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313دستگاه ویکات سیمان

براي اندازه‌گيري گيرش اوليه از دستگاه ويكات ( vicat ) با سوزني به وزن مشخص و با قطر mm 1 به منظور نفوذ در خمير سيمان نرمال استفاده مي‌شود. زمان گيرش اوليه در حقيقت زماني است كه سوزن دستگاه به فاصله mm 5 از كف قالب مخصوص ( كه از خمير سيمان پرشده )، مي‌رسد. 

وسايل مورد نياز آزمايش: 

1- دستگاه ويکات

2- کمچه

3-کورنومتر

4- سيني براي مخلوط کردن سيمان

5-ظرف آب

تشريح کلي آزمايش دستگاه ويکات سيمان (گيرش):

زمان گيرش سيمان - ويکات سيمان 

براي تعيين زمان گيرش در حال حاضر از دو وسيله به نام هاي سوزن ويکات و سوزن گيلمور استفاده مي شود. سوزن گيلمور از يک قاب فلزي که روي آن دو محور قائم تعبيه شده، تشکيل مي شود. روي هر يک از اين دو محور قائم وزنه اي که به انتهاي آن سوزني به قطر معين وصل گرديده نصب شده است. به مزنه بزرگتر (6/415 گرم) يک سوزن نازک (به قطر 06/1 ميلي متر  ) و به وزنه کوچکتر (4/113 گرم) سوزني ضخيم (به قطر 12/2 ميلي متر) متصل است.

بر اساس استانداردهاي تعريف شده چنانچه از سوزن ويکات براي تعيين زمان گيرش ملات سيمان استفاده شود، زمان شروع گيرش اوليه، لحظه اي است که مقدار نقوذ سوزن نازک ( به قطر يک ميلي متر ) در خمير داراي رطوبت رواني متعارف پس از 30 ثانيه به کمتر از 25 ميلي متر برسد. بر اساس همين معيار، آغاز گيرش نهايي، زماني است که نفوذ سوزن يک ميلي متري در خمير سيمان به صفر برسد.

چنانچه از سوزن گيلمور براي تعيين زمان گيرش ملات سيمان استفاده شود ، مطابق روش قبل ابتدا بايد خمير سيمان با رواني متعارف تهيه ودر زير دستگاه قرار داده شود.طبق معيار هاي استاندارد ، آغاز گيرش زماني است که نفوذ سوزن ضخيم متصل به وزنه کوچکتر دستگاه در ملات صفر باشد و آغاز گيرش نهايي نيز لحظه اي است که نفوذ سوزن نازک متصل به وزنه بزرگتر در ملات به صفر برسد.

بر اساس استاندارد شماره 389 ايران، زمان گيرش اوليه و نهايي انواع سيمان چنانچه از سوزن ويکات استفاده شود، به ترتيب برابر حداقل 45 دقيقه و حداکثر 6 ساعت است. 

سایر مشخصات: 

وزن ميله متحرك 0.5g 300
قطر انتهاي نفوذ كننده ميله 0.05mm 10
قطر داخلي حلقه در پايين 3mm 70
قطر داخلي حلقه در بالا 3mm 60
ارتفاع حلقه 1mm 40