دستگاه تقطیر قیر محلول

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

دستگاه تقطیر قیر محلول

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

دستگاه تقطیر قیر محلول شرکت افرا آزما:دستگاه تقطیر قیر محلول

اين آزمايش به منظور تقطير قيرهای برگشتی يا مخلوط و تعيين اجزای حال و قير نفتی مورد استفاده قرار ميگيرد در اين آزمايش مقدار معينی از قير را در يك بالن تقطير ريخته و در شرايط كنترل شده حجم حاله اي تقطير شده را دردرجه حرارت معين اندازه گيري مي كند.