مجموعه آزمايش حلاليت قير

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

مجموعه آزمایش حلالیت قیر

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

براي تعيين ميزان درجه خلوص قير از اين آزمايش استفاده مي شود قير هاي مورد استفاده در آسفالت و راهسازي نبايد داراي ناخالصي بيش از حد مجاز باشند براي اين منظور قير را در سولفور کربن يا تترا کلريد کربن حل ميکنند، قير از اين محلول‌ها حل شده اما ناخالصي که معمولا شامل نمک، کربن ومواد معدني است در آن حل نمي شوند.

درجه خلوص عبارت است از: (وزن نمونه قير) ÷ [(وزن ناخالصي) - (وزن قير)]