دستگاه تست کشش

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

دستگاه تست كشش تن سايل

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

مشخصات فنی:دستگاه تست کشش تن سایل

اندازه گیری شیب و رسم نمودار ازدیاد طول، مقاومت کششی و همچنین زمان کار به سرعت قابل تنظیم توسط دست یا اتوماتیک

220 v : ولتاژ

کنترل سرعت کشش

فکهای پنوماتیک

نمایش همزمان نیرو و مقدار ازدیاد طول ونیروی ماکزیمم  رسم و چاپ دیاگرام نیرو به ازدیاد طول و نیرو به زمان

200 kg : ظرفیت