شرکت افراآزما : انواع ترازو

ترازو ابزاری است برای اندازه‌گیری وزن اجسام ترازوهای سنتی معمولاً از دو کفه و یک عقربه به نام شاهین تشکیل شده‌اند. برای اندازه گیری وزن از وزنه هایی که بر اساس واحدهای وزنی اعم از مثقال و گرم و پوند و ... ساخته می شوند استفاده می گردد.

انواع ترازو