سرتاس

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

سرتاس - بیلچه

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

جهت برداشتن نمونه از قاشق نمونه برداری یا سرتاس استفاده می شود.سرتاس