گوه آزمایشگاه

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

گوه

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

گوه

یکی از ماشینهای ساده و ابزاری مکانیکی مثلثی شکل است که برای جدا نگه داشتن دو بدنه و یا ایجاد شکاف بین اجسام وکنترل بهتر بکار می‌رود. از مکانیزم این وسیله از دیرباز در ابزار سنگی مانند تیشه مشتی استفاده شده‌است.

شکل گوه سه‌گوش است و نوک تیز آن در شکاف یا فاصله بین دو جسم فرو می‌رود و نیرو را می‌توان به انتهای آن، مثلاً با چکش، وارد کرد. سطح شیب دار گُوِه متحرک است، که این به افزایش و تغییر جهت نیرو کمک می‌کند. مانند: تبر، تیغه، چاقو و ….

مزیت مکانیکی یک گوه را می‌توان از راه تقسیم در ازای آن به پهنایش بر پایه این فرمول محاسبه کرد:

                                                                                                                                                               فرمول گوه