وسیله پولکی تورق و سوزنی تطویل

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

وسیله پولکی تورق و سوزنی تطویل

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313وسیله پولکی تورق و سوزنی تطویل

ضریب تورق یک نمونه، درصد وزنی دانه هایی می باشد که کمترین ضخامت آنها از 3.5mm ضخامت دانه هاست ضریب تطویل یک نمونه، درصد وزن هایی است که بیشترین طول دانه، بزرگتر از 14.5 متوسط دانه ها می باشد.