میله و مخروط جذب آب ماسه

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

میله ومخروط جذب آب ماسه

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

میله و مخروط جذب آب، ماسه طبق استاندارد و مشخصات مربوطه ساخته شده و برای تعیین چگالی (وزن مخصوص) و جذب آب ماسه به کار می رود.میله ومخروط

میله جذب آب: یک چکش فلزی می باشد، که انتهای آن گرد و مسطح است که برای کوبیدن نمونه در داخل قالب مخروطی شکل به کار می رود.

قالب مخروطی: یک قالب برنجی به شکل مخروط ناقص است.